உலகத்தின் அதிநவீன ஆழ்துளை கருவி ராக்கெட் வடிவில் கண்டுபிடிப்பு.- Inventor-Mr. Sundar, M.E CAD 2014